אתרי מידע

מקום מיוחד אתר "מקום מיוחד" של מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) http://makom-m.cet.ac.il
בזכות אתר של ארגון "בזכות"- זכויות האזרח ופעילות למען חוק שוויון זכויות לאנשיםעם מוגבלויות www.bizchut.org.il
אגף חינוך מיוחד   אגף חינוך מיוחד http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Special
קהילת פיגור שכלי פיגור שכלי בארץ ובעולם www.pigur.co.il
אילן איל"ן ישראל http://www.ilan-israel.co.il 
logo אייזיק ישראל-

תקשורת תומכת וחליפית​

http://www.isaac.org.il/
הגדרות כלליות כניסה למערכת